Katalog

Avtor:PEROVIC Toma?, ?IPEK ?pelaNaslov:TV noviceIzdajatelj:?OU, ?tudentska zalo?ba, Ljubljana -0001Področje: MedijiŠtevilka: Med014Medij:knjigaŠt. strani:199ISBN:961-6211-30-7Jezik:slvOpis:
Mlaker, Tanja - prevajalec Media Archief","","Ko?ir, Manca - avtor dodatnega besedila Univerzitetni ali visoko?olski ucbenik z recenzijo x2
Status:Check Shelves