O naročniku

mehanizemskupni

 

 

 

 

 

EGP finančni mehanizem in Norveški finančni mehanizem: http://norwaygrants.si/

Kdo in kaj: Islandija, Lihtenštajn in Norveška, sodelujejo na notranjem trgu, ki ga opredeljujejo tako imenovale »štiri svoboščine«: prosti pretok, blaga, storitev, kapitala in oseb

Zakaj: Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) vključuje cilj za zmanjšanje socialnih in ekonomskih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru. Prek Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma države partnerica prispevajo k zmanjšanju razlik v Evropi in krepitvi bilateralnih odnosov s 15 državami srednje in južne Evrope

Komu in čemu: Financiranje je usmerjeno na področja, kjer obstajajo vidne potrebe v državi upravičenki in ki so v skladu z nacionalnimi prednostnimi nalogami in širšimi evropskimi cilji. Nepovratna sredstva so na voljo za nevladne organizacije, raziskovalne in akademske ustanove ter javni in zasebni sektor

Predstavitev razpisa:

Cilj Programa NVO je okrepitev razvoja civilne družbe in povečanje njenega prispevka k družbeni pravičnosti in enakosti, demokraciji in trajnostnemu razvoju. Nosilec programa je bil izbran na javnem razpisu, ki ga je izvedel Urad za finančni mehanizem. Ta je podpisal pogodbo o izvajanju programa ter upravljanju Sklada za nevladne organizacije z Regionalnim centrom za okolje (REC Slovenija) in Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO (CNVOS). Splošni cilj programa za NVO v Sloveniji je prispevati h krepitvi razvoja civilne družbe in povečati prispevek k socialni pravičnosti, demokraciji in trajnostnemu razvoju. Sklad za NVO v Sloveniji bo podprl predvsem deficitarne dejavnosti, projekte usmerjene v trajnost posamezne NVO ali celotnega NVO sektorja in projekte, ki naslavljajo trenutno najbolj aktualne probleme v družbi.

Prednostna področja: demokracija, socialna enakost, človekove pravice, otroci in mladostniki,  varstvo okolja, zagotavljanje blaginje in socialne pravice