Aktivna sedanjost je prihodnost!

Aktivna sedanjost je prihodnost! je premišljeno strukturiran projekt, ki se osredotoča zlasti na socialno-izobraževalno polje, pri čemer se osredinja na aktualno problematiko velike ekonomske in politično-družbene krize, ki se vse bolj kaže tudi v Sloveniji. Na tej sledi smo projekt oblikovali tako, da skuša aktivno, s prepletanjem teorije in prakse, vzpodbujati študentsko populacijo, da z organizacijo samostojnih projektov pridobiva več kot potrebne poklicne izkušnje, mladim brezposelnim (zlasti mladim diplomantom) pa omočiti oblikovanje lastnih projektov in jim tako pomagati razširiti njihove zaposlitvene možnosti.

V skladu s tradicijo Kulturno umetniškega društva Anarhiv, ki se skozi set svojih raznolikih aktivnosti že od leta 1999 trudi za promocijo državljanskih pravic, emancipatornih praks, spodbujanja kreativnosti pri mladih, zlasti študentih in otrocih, smo pričujoči projekt zasnovali kot tripartitni konglomerat, ki bo vključeval:

a) izobraževalno noto društva, ki se bo manifestirala v organiziranih petih javnih predavanjih v Knjižnici Šiška in bralnem krožku specifično izbranega gradiva. Predavanja bodo tematizirala nekatere ključne družbeno-politične probleme slovenskega, pa tudi širšega evropskega prostora, pri čemer bodo predavanja v celoti izvajali mladi – študentke in študenti. Prav tako bo pričujoči sklop predavanj odprt za širšo in ne samo študentsko populacijo. Vsebine in tematike predavanj bodo v grobem izpostavljale naslednje sklope: politika v 21. stoletju, nenasilje in pacifizem, status marginaliziranih skupin – fokus na ženske, ekologija in prihodnost v kapitalizmu, družbeno-politični in kulturni kontekst ameriške filmske produkcije v času novih informacijskih tehnologi ter novih medijev ipd. Vsa predavanja bodo avdio in video dokumentirana, dostopna na spletni platformi. Predavanja bodo umeščena v ti. socialno-izobraževalni aspekt, saj bodo po eni strani tematizirala aktualne socialne problematike, po drugi strani pa ponujala možnost neformalnega izobraževanja s področja družboslovja in humanistike.

b) socialno svetovalno vlogo, ki bo organizirana kot Škratova svetovalnica projektnega  dela socialno deprivilegiranim študentom, brezposelni mladini (zlasti mladim diplomantom), pa tudi vsem študentom, ki jih zanima pridobivanje izkušenj na področju projektnega dela, zlasti s področja trajnostnega razvoja. Svetovalnica bo organizirana na način nudenja svetovanja pri prijavljanju na lokalne kot mednarodne razpise, z različnih področij, fokusirali se bomo zlasti na področje kulturnega podjetništva, pa tudi na organizacijo izobraževanj. V okviru pričujočega sklopa bomo, poleg rednega svetovanja, organizirali tudi dve 4h delavnici – prvi dve uri vsake organizirane delavnice bosta namenjeni predstavitvi procesa prijavljanja na razpise (z demonstracijo praktičnih primerov), značilnosti in delovanje nevladnih organizacij (zlasti društev), drugi del bo prek posebej organiziranih vaj predstavil osnove projektnega menedžmenta na primeru vodenja projektov. Pričujoča svetovalna platforma bo sicer bazirala na naslednjem vrednostnem setu: inovativnosti, trajnostnem razvoju, fleksibilnosti, vzpodbujanju lastne neodvisnosti skozi samouresničevanje na lastnih organiziranih projektih. Svetovalnica bo, poleg že omenjenih delavnic, vključevala še: nasvete pri pisanju projektov, informiranje o ustreznih razpisih glede na vsebino projektov, mentoriranje projektnega procesa, svetovanje glede PR, novinarstva in urednikovanja pri založniških projektih, prav tako pa vzpodbujala samoinciativnost, aktivno zaposlovanje, s čimer bo skušala omogočiti boljši socialni in psihološki položaj študentov kot tudi mladih brezposelnih diplomantov. Svetovalnica bo odprta 2/tedensko po 4h, vse do 31.12. 2013, seveda upamo na nadaljevanje njenega delovanja tudi po koncu projekta.

c) tretji del bo povzel prvi in drugi sklop z izdajo zloženk, na katerih bodo povzeti temelji in osnove procesa prijavljanja na razpise, hkrati pa tudi informacije za delovanje svetovalnice, za katero upamo, da se bo nadaljevala tudi po koncu danega projekta. Hkrati bo tretji del gradil tudi medijsko opismenjevanje, in sicer tako, da bomo vzpostavili spletno platformo, ki bo vzpodbujala k izmenjavi argumentiranih mnenj na tematike predavanj, saj bodo predavatelji po vsakem predavanju pripravili izhodišča oziroma iztočnice predavanj. Pričujoča spletna platforma bo vzpodbujala tudi k drugim ustvarjalnim aktivnostim kot so oblikovanje memetov, ilustracij, fotografij, zapisov ipd.

 

Projekt zaenkrat finančno podpira ŠOU, izvajamo pa ga v sodelovanju s Knjižnico Šiška in YHD.